Feel the Water

HERZ Armaturen kotlovi na biomasu

Ime HERZ je prepoznatljivo u oblasti grejanja. Već preko 115 godina. proizvodi opremu po kojoj je najveći broj stručnjaka i korisnika prepoznaje, a to je armatura za grejna tela i regulaciona armatura.

Prepoznatljiv Austrijski kvalitet i duga tradicija su karakteristike koje već dugo godina privlače sadašnje pa i buduće korisnike. Malo je poznato, u našem regionu, da HERZ od 80-tih godina 20-tog veka proizvodi i kotlove na drvnu biomasu. Već preko 25 godina proizvode se isključivo kotlovi na drvo. Početkom 2009 godine. otvorena je nova fabrika u mestu Pinkafeld, na granici Burgenland-a i Stiermark-a u Austriji.

136_slika1.jpg

Nova fabrika kotlova na biomasu, Pinkafeld, Austrija

Kompletno moderna proizvodnja i fabrika dolikuju kotlovima koji spadaju u najmodernije kotlove na drvnu biomasu na tržištu. Razvoj, centar za obuku, laboratorija za ispitivanje različitih energenata i opreme, kompletan servisni centar i tehnička podrška su samo neki od pratećih sadržaja. Kvalitet i tehničko rešenje privuklo je i mnoge svetski poznate proizvođače kotlova za koje HERZ proizvodi svoje kotlove kao OEM proizvod.

Proizvodni program

Pod drvnom biomasom, za HERZ, smatraju se cepanice, pelet i sečka. Kotlovi su namenski konstruisani i pravljeni za ovu vrstu energenata kojih ima u izobilju u Austriji gde je kultura korišćenja drveta, drvnog i šumskog otpada vrlo razvijena. Proizvodni program obuhvata kotlove na cepanice (8-40 kW), pelet (3-2000 kW) i sečku (7-2000 kW).

Proizvodni program za biomasu

Na Sajmu Tehnike održanog u maju 2010 godine. u Beogradu, po prvi put predstavljen je proizvodni program HERZ kotlova na biomasu na tržištu Srbije.

Generalne karakteristike:

Važno je reći nekoliko reči o samim kotlovima i njihovim karakteristikama koje ih odlikuju i razlikuju od kotlova drugih proizvođača.

Specifičnosti:

 • - Namenski konstruisani kotlovi za cepanice, pelet i sečku

 • - Kotlovski lim debljine 6 mm (Austrijski materijal)

 • - Izolacija koja pokriva svaki deo kotla (debljina zavisi od modela kotla)

 • - Gorionik je sastavni deo ložišta kotla tako da se sagorevanje odvija unutar kotla

 • - Vertikalni cevasti izmenjivač toplote

 • - Sagorevanje u nepokretnom sloju

 • - Prinudna promaja putem frekventnog ventilatora

 • - Broj ventilatora za primarni, sekundarni vazduh i izvlačenje dimnih gasova zavisi

od modela kotla i snage

 • - Lambda sonda

 • - Veliki broj senzora za praćenje i upravljanje radom kotla

 • - Softicirana automatika i kontrolna jedinica za upravljanje sa maks. 6 odvojenih grejnih krugova ili 5 grejnih krugova i 1 solarni krug, akumulatorom toplote, sanitarnom vodom

 • - Veliki broj različitih režima rada omogućava rad kotlova u bilo kom sistemu

 • - Kompatibilnost kotlova sa drugim kontrolnim jedinicama

 • - Mogućnost daljinskog nadzora, dojave greške putem SMS-a ili telefonom

 • - Automatsko paljenje

 • - Automatsko čišćenje rešetke za sagorevanje

 • - Automatsko čišćenje izmenjivača toplote

 • - Kod određenih modela kotlova, automatsko odstranjivanje pepela iz ložišta i letećeg pepela

 • - Podpritisni kotlovi

 • - Toplovodni kotlovi

 • - Modularna konstrukcija olakšava transport, unošenje i postavljanje u prostorije

 • - Različiti transportni sistemi za dopremanje goriva iz skladišta do kotla

 • - Pužno doziranje peleta i sečke

 • - Stepen efikasnosti kotlova ŋEF>92% (u zavisnosti od modela iznosi i preko 95%)

 • - Temperatura dimnih gasova na izlazu iz kotla se kreće oko 120 °C (zavisi od snage kotla)

 • - Kompletan proizvod fabrike u Pinkafeld-u

 • - Garancija 5 godina na telo kotla i izmenjivač

 • - Garancija 2 godine na svu elektroniku

Uz svaki projekat dobija se 2D/3D crtež planiranog postrojenja; kotlarnica, transportni sistem i skladište prema prikupljenim podacima, mogućnosti na terenu i željama korisnika. Hidrauličke sheme, preporuke firme HERZ su takođe na raspolaganju projektantima, izvođačima i studentima.

cms_upload/pages/files/1579_136_slika2.jpg

Primer hidrauličke sheme

cms_upload/pages/files/1579_136_slika3.jpg cms_upload/pages/files/1579_136_slika4.jpg

Primeri 3D i 2D prikaza planiranog postrojenja usluga firme HERZ

HERZ Pelletstar

Ovom prilikom želimo da predstavimo kotao Pelletstar (10-60 kW), za sagorevanje peleta.

Postoje tri izvedbe u zavisnosti od transportnog sistema za pelet:

1. Kotao sa rezervoarom za pelet zapremine 300-350 l. (Slika 1)

2. Kotao sa pneumatskim transportom peleta do kotla (Slika 2)

3. Kotao sa transportom peleta pomoću fleksibilnog puža (Slika 3)

4. Kotao sa agitatorom za transport peleta (Slika 4)

136_slika5.jpg

Slika 1

136_slika6.jpg

Slika 2

136_slika7.jpg

Slika 3

136_slika8.jpg

Slika 4

Kotlovi su po konstrukciji isti i imaju iste karakteristike, razlika je u primenjenom transportnom sistemu. Postoje raznorazne mogućnosti transportnog sistema i zavise od projekta do projekta. Skladišta goriva mogu da budu nadzemna, podzemna, na istom nivou sa kotlom, iznad kotla, ispod kotla. Skladišta mogu da budu zidana, montažna, drvena, metalna, silosi itd. Sve je izvodljivo.

136_slika9.jpg

Presek kotla Pelletstar

Telo kotla potpuno je okruženo vodom. Time se obezbeđuje maksimalno predavanje generisane toplotne energije. Izolacija zadržava toplotu unutar kotla čime se smanjuju gubici i utiče na stepen efikasnosti. Paljenje se vrši pomoću električnog grejača, uređaj sličan fenu za kosu, od 1.5 kW. Grejač je mlaznicom povezan sa ložištem. Zagrejan vreo vazduh prolazi iz grejača kroz mlaznicu i ulazi u gorionik tik iznad rešetke gde dolazi u kontakt sa peletom. Dolazi do zagrevanja, sušenja, isparavanja volatila i paljenja. Proces sagorevanja se onda razvija i održava doziranjem svežeg vazduha i peleta.

Proces sagorevanja

Doziranje peleta je odozgo. Primarni i sekundarni vazduh ulaze iznad rešetke. Ventilator za izvlačenje dimnih gasova stvara potpritisak u kotlu i obezbeđuje neophodno strujanje u kotlu. Dimni gasovi se dižu ka vrhu ložišta, ulaze u prvu komoru izmenjivača i struje na dole, ulaze u drugu komoru izmenjivača i na vrhu izlaze u dimnjaču. Izmenjivač toplote sadrži pokretne delove, turbulatore, koji imaju nekoliko funkcija:

 • - čišćenje izmenjivača
 • - odstranjivanje pepela iz dimnih gasova
 • - uzrokuju turbulentno strujanje
 • - dimni gasovi dobijaju spiralnu putanju, čime se produžava putanja i vreme boravka gasova u kotlu
 • - povećava se efikasnost i stepen razmene toplote

Dodatno

Snaga kotla može da modulira između 30-100%. Potrebnu snagu kontrolna jedinica određuje prema ulaznim parametrima u zavisnosti od režima rada kotla. Upravo zbog mogućnosti modulacije, kotlovi ne rade uvek pod maksimalnim opterećenjem a to se odražava uštedom energenta i ravnomernijim radom.

Čišćenje rešetke i izmenjivača se odvija automatski u toku rada kotla. Svi parametri rada se podešavaju prilikom puštanja u rad i ostaju na raspolaganju korisniku da ih promeni ukoliko je to potrebno.

Pražnjenje kutija za pepeo mora da se radi povremeno manualno u zavisnosti od samog sistema, te se iskustvom može odrediti koliko često je to potrebno.

HERZ preporučuje upotrebu akumulatora toplote sa svim svojim kotlovima. Akumulatori toplote su posude koje služe za skladištenje toplote. Prednosti korišćenja akumulatora su:

 • - ravnomerniji rad kotla bez naglog gašenja i startovanja
 • - održavanje konstantne temperature vode u potisu
 • - smanjenje vremena rada kotla
 • - usled gašenja kotla voda preuzima višak energije umesto rasipanja i eventualnog pregrevanja kotla
 • -povećava se stepen efikasnosti

Treba imati u vidu da se ovde radi o kotlovima na biomasu i da je princip rada ovih kotlova specifičan. U svakom trenutku se nalazi neka količina goriva u ložištu koja prilikom sagorevanja oda određenu količinu toplote. Prilikom procesa automatskog čišćenja dolazi do kratkotrajnog zastoja u proizvodnji toplotne energije te kotao prolazi kroz procese dogorevanja, gašenja pa sledi čišćenje. Nakon toga iznova počinje proces paljenja, stvaranja žara i razvijanja sagorevanja. Ovaj zastoj traje oko 30 minuta. Pomoću akumulatora toplote isporučuje se topla voda bezobzira na kratak prekid rada te sistem pa i korisnik imaju ne smetanu isporuku toplotne energije.

Princip rada HERZ-ovih kotlova, naravno opet zavisi od režima rada, je da se uvek zadovoljavaju grejni krugovi pa tek onda akumulator toplote. Akumulatoru toplote se zadaju gornja, donja temperatura i Δt. To znači da ne dolazi do nepotrebnog zagrevanja velike količine vode i povećane potrošnje energenta, smanjuje se vreme rada kotla, obezbeđuje ravnomeran rad i povećava stepen efikasnosti. Naravno upotreba akumulatora zavisi i od sofisticiranosti kotla, koliko je automatizovan kotao, koliko se parametara prati, upravljačka jedinica, automatika sistema, rad prema spoljnoj temperaturi itd. Jednostavniji kotlovi i prostiji principi rada možda i ne zahtevaju akumulatore toplote ali su zato i mogućnosti ovih postrojenja i stepen efikasnosti ograničeni.

Perspektiva

Upotreba biomase se nameće kao budućnost energetike u Srbiji. Iako je upotreba biomase vrlo razvijena u zemljama zapadne i srednje Evrope u Srbiji je tek na početku. Srbija ima ogroman potencijal u proizvodnji biomase. Prednosti biomase su mnoge, ali neophodan je veliki rad kako bi se ovaj energent i tehnologija za sagorevanje istog približila kolegama iz branše, državi i na kraju investitorima, građanima Republike Srbije.

Činjenica da u državi već postoji nekoliko proizvođača drvnog peleta (BioEnergy Point, Zelena Drina, Benevento, Biotherm, GOTA, Forest Enterprise, itd.) i nekoliko proizvođača agro briketa/peleta je vrlo ohrabrujuće ali nažalost 90% (drveni pelet) proizvodnje se izvozi. U vremenu kada su fosilna goriva vrlo skupa, svetske zalihe se smanjuju i cene energenata imaju trend rasta, bilo bi lepo da se iskoriste prirodni rezursi kao biomasa i građani uživaju u povoljnom, pouzdanom, domaćem i ekološkom energentu.