Feel the Water

HERZ višeslojne cevi i press fitinzi

HERZ višeslojna cev je razvijena za višenamensku upotrebu i kompleksne instalacione strukture. Može se jednostavno i ekonomično obrađivati, a ističe se visokim kvalitetom, sigurnošću i dugotrajnošću. Osim toga, u potpunosti se može reciklirati. HERZ višeslojne cevi izrađuju se na najmodernijim proizvodnim mašinama i uz višedecenijsko tehnološko i proizvodno iskustvo.

Sastoji se od osnovne cevi od polietilena na koju se uzdužnim zavarivanjem nanosi aluminijumska prevlaka. Polietilen je višenamenska plastična masa koja se nakon upotrebe može reciklirati. Korišćena plastika se pretvara u sintetičko sirovo ulje i iznova se upotrebljava za proizvodnju plastike. Ovom strukturom kombinovane su izuzetne osobine plastike sa proverenim osobinama aluminijuma. Aluminijumski sloj obezbeđuje stabilnost i stoprocentnu nepropustljivost na kiseonik. Kroz proizvodni proces postiže se ravnomerni poprečni presek cevi koji garantuje preciznost kod svih spojeva.

Karakteristike cevi:

PE- politetilen

RT- temperaturna postojanost

Al- aluminijum

HD- visoka gustina

FH- višeslojna cev sa tanjim aluminijumskim slojem za jednostavno postavljanje površinskog grejanja i hlađenja

Cevi se isporučuju u koturovima i šipkakama u zavisnosti od dimenzije cevi (tabla 1).

Karakteristike cevi:

Maksimalna radna temperatura: 95 °C (kratkotrajno 110 °C)

Maksimalni radni pritisak: 10 bara (kratkotrajno 15 bara)

Hrapavost cevi: 0,007 mm

Toplotna provodljivost: 0,5 W/mK

Toplotna provodljivost FH cevi: 0,43 W/mK

Koef. linearnog širenja: 0,024 mm/mK

Koef. linearnog širenja FH cevi: 0,023 mm/mK

Difuzija kiseonika: < 0,005mg/l d

Linearni koeficijent istezanja cevi

Nezavisno od prečnika cevi, linearni koeficijent istezanja je 0,024 mm/W K. Promena dužine cevi se može izračunati po formuli:

Gde je:

a – koeficijent linearnog širenja

l – instalirana dužina cevi

Δt – razlika temperature potisa i povrata

Pravilnim polaganjem cevi istezanja se kompenzuju


Kompenzacija dilatacije i odstojanja učvršćena

Kod slobodnog postavljanja vodova potrebno je ostaviti dovoljan slobodan prostor za kompenzaciju. Prilikom postavljanja ispod maltera ili košuljice (podno grejanje)istezanje se preuzima radijalno. Slobodan prostor se može izračunati na sledeći način:

gde je:

c=33 – bezdimenziona konstanta materijala

Da – spoljašnji prečnik cevi

Δl – promena dužine

Slobodno postavljenim cevima, usled njihove stabilnosti nisu potrebana sredstva kao što su noseće šelne, zaštitne cevi i slično. Plastične ili metalne šelne treba da imaju uložak od gume ili nekog mekog materijala da bi se izbeglo oštećenje cevi i eliminisao prenos zvuka.

Raspored fiksnih tačaka i kliznih ležišta je veoma važan kod postavljanja cevi da bi ostalo dovoljno prostora za kompenzaciju. Za promene pravaca preporučuju se press fitinzi, kod dimenzija DN32 i više moraju se obavezno predvideti. Dilatacija cevi može se smanjiti za 50% predopterećenjem.

Dilatacija cevi kod promene pravaca


Kod vertikalnih vodova preporučljivo je postavljanje fiksne tačke u sredini voda. Na taj način se postižu manji razmaci rukavca.

Fiksna tačka na kraju usponskog voda

Fiksan tačka u sredini usponskog voda

Kod zidnih i plafonskih montaža trebamo koristiti zaštitne cevi. Da bi izbegli oštećenja, cevi se nesmeju savijati preko ivica. Treba osigurati zaobljenje, odnosno dovoljno velike otvore.

Kod povezivanja cevi u šahtovima moramo se pridržavati dužina kompenzacionih krakova lukova. Ukoliko to nije moguće, prolaz kroz šaht treba izvesti tako da bude dovoljno veliki kako bi smo omogućili istezanje cevi. Preporučljiva je upotreba zaštitnih cevi prilikom prolaska kroz šaht.

Radijus savijanja

Savijanje cevi se može odvijati sa alatima za savijanje sa unutrašnjom ili spoljašnjom oprugom, kao i sa uobičajnim alatima za savijanje ili rukom. Minimalni radijusi savijanja se svakako moraju poštovati. Za cevi DN32 ili veće moraju se upotrebiti press fitinzi.

Postojanost HERZ višeslojnih cevi

Postojanost na hemijske uticaje, za vodu povećane tvrdoće, ostvaruje se kroz fzičko-hemijska svojstva polietilena. Prednosti polietilena su u njegovoj neutralnosti u pogledu mirisa i ukusa, dugotrajnosti, velikoj izdržljivosti kao i neškodljivosti po životne namirnice i mogućnost recikliranja. Prilikom postavljanja u prostorije sa visokom koncentracijom hemijskih gasova ili vlage (štale, velike kuhinje, itd.) metalni spojevi se moraju zaštititi. Postojanost na ultraljubičasto zračenje je ostvarena preko aluminijumske cevi. Nastajanje algi zahteva ultraljubičasto zračenje i usled toga se može isključiti. Kratkotalasno ultraljubičasto zračenje ubrzava proces starenja plastike. PE-spoljnji omotač velike gustine obezbeđuje dovoljnu stabilnost za slobodno postavljanje u objekte, tako da su dalje zaštitne mere nepotrebne.

Upotrebljeni materijal PE poseduje visoku postojanost na sredstva protiv smrzavanja na bazi glikola. Kod upotrebe, na temperaturama ispod 0°C, primena ovih sredstava zbog sprečavanja nastajanja štete je neophodna. Moguće je primeniti električne grejne trake za zaštitu od zamrzavanja cevnih vodova. Za efkasniju razmenu toplote trake se montiraju upotrebom lepljive folije. Grejne trake moraju biti tehnički ispitane i moraju imati odgovarajuće sertifkate za primenu. Grejne trake služe samo za zaštitu od mraza i nisu pogodne za dodatno grejanje.

Temperature obrade i primene

Najniže temperature kojima se PE može izlagati su oko -20 °C, a temperatura postavljanja cevi moguća je do -40°C. Kod temperatura ispod +5°C, cevi se ne smeju izlagati prekomerno jakom mehaničkom opterećenju. Cevi se moraju ugraditi bez prednapona savijanja, zatezanja i uvijanja. Kod malih radijusa savijanja na temperaturi postavljanja od 0°C, postoji povećana opasnost od nastajanja devijacije. Preporučujemo primenu pomoćnih sredstava za savijanje, npr. zagrevanja odgovarajućih delova cevi na temperaturu preko +5°C. Alat koji se koristi za presovanje mora da obezbedi dovoljnu snagu presovanja i kod niskih temperatura. Ovde je potrebno obratiti pažnju na podatke navedene od strane proizvođača alata.

Ponašanje u slučaju požara

Prilikom proizvodnje HERZ višeslojne cevi, pored aluminijuma koriste se isključivo plastične mase na bazi poliolefina. Kod sagorevanja nastaju ista isparenja kao i kod sagorevanja sveže. Pod nepovoljnim okolnostima (premalo kiseonika) može doći do nastanka ugljenmonoksida ili čađi i, što nastaje prilikom nepotpunog sagorevanja svih organiskih materija. Aluminijum u normalnim uslovima ne može da gori. Proizvodi oksidacije nisu otrovni. Prilikom sagorevanja HERZ višeslojnih cevi ne dolazi do oslobađanja halogena, kiselina ili drugih otrovnih, odnosno po životnu sredinu štetnih materija. Kod razdvajanja požarom zahvaćenih mesta primenjuju se, shodno normama odgovarajuce protivpožarne zone za sprecavanje širenja požara.

HERZ višeslojne cevi spadaju u kategoriju B2 (normalno zapaljiv građevinski materijal) shodno DIN 4102, deo 1.

HERZ press fitinzi

HERZ press fitinzima se mogu brzo i apsolutno sigurno povezati HERZ višeslojne cevi. HERZ sa svojim višedecenijskim iskustvom na polju povezivanja cevi, proizvodi sa priznato visokim kvalitetom, na bazi internog razvoja radijalnih press fitinga od CR mesinga sa čaurama od legiranog čelika, koji su u skoro svim oblicima i veličinama atestirani za povezivanje plastičnih višeslojnih cevi za snabdevanje zgrada hladnom i toplom vodom. Naše iskustvo je Vaša sigurnost uz 10 godina garancije na HERZ PipeFix sistem.

Za više informacija obratitete se HERZ tehničkoj podršci.

Vaš HERZ Armaturen