Feel the Water

Drveni pelet

Pelet je homogenizovana forma goriva proizvedena od celog stabla ili drvnog ostatka koji nastaje u procesu pilanske prerade drveta kao i od ostatka iz drugih oblika prerade drveta njihovim sitnjenjem do nivoa drvnog brašna. Njihove konzistentne osobine ih čine idealnim gorivom za automatizovane sisteme za grejanje.

Drveni pelet je cilindričnog oblika sa sledećim karakteristikama:
  • Prečnik: 6-12 mm
  • Dužina: 10-30 mm
  • Toplotna moć: ~5,0 kWh/kg
  • Gustina: ~650 kg/m³
  • Vlažnost: do 10 %
  • Procenat pepela: do 1%

Preporučuje se upotreba drvenog peleta kao energenta za kotlove do 100 kW snage

Standardi kvaliteta za sečku i pelet postoje u Evropi. Pouzdan i stabilan kvalitet je od ključnog značaja za eksploataciju. Kvalitet je posebno bitan kod peleta. Zbog toga su izrađni i usvojeni standardi koji propisuju karakteristike, klase kvaliteta, načine i postupke ispitivanja i njihovo puštanje u promet. Oficijalne standarde za pelet u Evropi najpre su razvile: Švedska, Austrija i Nemačka

Vrlo je bitan kvalitet energenta koji se koristi. Taj kvalitet utiče na proces sagorevanja, rad kotla, efikasnost sistema a samim tim ima i financijski aspekt.

Kvalitet zavisi od vrste drveta, vlažnosti, dodatnih primesa, kore itd. Za proizvodnju peleta ne sme da se koriste veštački materijali, vezivna sredstva, smole itd., jer prilikom sagorevanja dolazi do topljenja tog materijala i taloženja na zidove gorionika, ložišta i izmenjivača kotla. Na taj način dolazi do oštećenja kotla i prekida rada, što je posebno izraženo kod automatskih, visoko efikasnih kotlova. Drvo ima prirodni sastojak, lignin, koji se pod uticajem visoke temperature oslobađa i služi kao vezivno sredstvo.

Vlaga je takođe bitan faktor. Kod energenta kod koga udeo vlage iznosi 60% i više, proces sagorevanje je ne održiv i ne isplativ. Što je procenat vlage viši to se više proizvedene energije troši na zagrevanje, sušenje i isparavanje te vlage iz energenta a što je procenat vlage niži to je i efikasniji proces sagorevanja i odavanja toplote. Naravno, toplotne moći i ostale karakteristike energenta se razlikuju i u zavisnosti od vrste drveta koje se koristi.