Feel the Water

Subvencije i stimulacija

Vlade mnogih država u Evropskoj uniji raznim merama stimulišu potrošače na prelazak sa fosilnih na bioobnovljiva goriva kakvo je drvo. Tako npr. od aprila 2001. godine u Velikoj Britaniji svi proizvođači i uvoznici kotlova i peći na drvenu biomasu ostvaruju posebne poreske olakšice, a potrošači u Austriji još i povraćaj sredstava u iznosu od 30% od cene peći, kotla ili cene koštanja instaliranja centralnog grejanja na drvnu biomasu. Treba imati u vidu da se tu subvencionišu postrojenja sa visokim stepenom korisnosti (preko 85, 90%) jer se samo tako može objediniti upotreba obnovljivih izvora energije i očuvanja životne sredine. Direktive i programi subvencionisanja biomase su prisutni u mnogim zemljama Zapadne Evrope, stim da su Austrija, Nemačka, Švedska i Švajcarska najnaprednije. U Austriji, svaka pokrajna ima svoj plan i program subvencionisanja.