Feel the Water

Kvalitet i garancija

Garancija

 

1. Odredbe i oblast važenja

1.1. Pravo iz ovog garantnog pisma odnosi se na postavljanje niskopritisnih postrojenja centralnog grejanja i postrojenja za pripremu tople vode i odnosi se na ovlašćene instalatere za izradu instalacija centralnog grejanja, gasa i vodovodnih instalacija.

1.2. Proizvodi u smislu ovog garantnog pisma su sve naše armature proizvedene nakon 01.09.2018. Ukoliko su kupljeni od nas direktno ili od naših ovlašćenih distributera i ukoliko nisu generalno ili našom izjavom izuzeti od ovog garantnog pisma. Za HERZ-ETK, elektronske termostate, HERZ-termomotore, HERZ-sobne termostate, HERZ-trafo, jer se ovi proizvodi ne smatraju „proizvodima“ na koje se odnosi ovo garantno pismo. Isto tako su isključeni i habajući delovi HERZ-armatura kao što su npr. zaptivke.

1.3. Slučaj štete u smislu ovog garantnog pisma je pravo kupca na garanciju za štete nastale konstrukcijskom greškom, fabričkom greškom ili greškom u materijalu nastaloj proizvodnjom.

1.4. Teritorijalno važenje ovog garantnog pisma je ograničeno samo na Evropu.

2. Opseg prava nastalog na temelju garantnog pisma

Na osnovu ovog garantnog pisma (uz isključenje ostalih zahteva) odobravamo sledeća prava:

2.1. Besplatnu isporuku rezervnih delova potrebnih za otklanjanje štete na proizvodu ili delova proizvoda fco mesto štete

2.2. Prema našem izboru:

a) izvođenje potrebne demontaže i montaže proizvoda ili delova proizvoda,

b) popravak proizvoda ili dela proizvoda

c) preuzimamo nastale troškove oko toga.

2.3. Otklanjanje neposredne štete ili preuzimanje troškova za istu

2.4. Preuzimanje štete na osobama neposredno izazavane našim proizvodima

2.5. Naše obaveze iz tački 2.1 do 2.3 su po slučaju štete ograničene na 500.000,00 .

2.6. Naše obaveze su (prema odredbama iz 4.1) vremenski ograničene na takve slučajeve štete koji su nastali unutar 5 godina nakon proizvodnje. 2.7. Naše obveze se ograničavaju na slučajeve štete zbog greške u konstrukciji, fabričke greške ili greške materijala iz kojeg je izrađen proizvod, za što smo mi garantovali ili što se očekuje sa obzirom na stanje u tehnici ili trgovini.

3. Obaveze nosioca prava

Ispunjenje ovde navedenih obaveza, od strane nosioca prava, je pretpostavka za sticanje prava iz ovog garantnog pisma, a povreda jednog ili više obaveza oslobađa nas svake odgovornosti.

3.1. Kod ugradnje i primene proizvoda te za vreme montaže treba se pridržavati naših propisa za ugradnju i održavanje koji su navedeni u prospektima, tehničkim listovima i prilozima u pakovanjima kao i naših odredbi o oblasti primene proizvoda. Posebnu pažnju treba posvetiti održavanju.

3.2. Odmah nakon što nosilac prava ustanovi slučaj štete, dužan nas je telegramom ili telefaksom odmah obavestiti (najkasnije treći radni dan nakon nastanka štete), i na naš zahtev poslati nam pismeno sve za nas bitne informacije.

3.3. Odmah nakon prijave štete nosilac prava mora omogućiti, nama odnosno zastupnicima našeg osiguranja, pristup na mesto štete i učiniti sve što je potrebno i razložno da se ustanovi uzrok i obim štete. Nosilac prava mora sačuvati i dati na raspolaganje proizvode i delove prozvoda koji su prouzrokovali štetu.

3.4. Oštećeni mora dokazati štetu. Nosilac prava ne sme niti u svoje niti u naše ime priznavati osnov ili visinu štete. Objašnjenja nosioca prava pre ili nakon nastanka štete, a što nije obuhvaćeno ovim garantnim pismom i što prelazi zakonske odredbe o obavezama šteta nisu dozvoljena i nas ne obavezuju.

4. Trajanje valjanosti i formalne odredbe

4.1. Ovo garantno pismo pokriva štete nastale u periodu od 1. septembra 2018 do 31. avgusta 2023. Zadržavamo pravo produženja.

5. Mesto ispunjenja, sud, primena prava

5.1. Mesto ispunjenja je Beč. Isključivo mesto suđenja je, za našu firmu zadužen Sud u Beču. Za sporove nastale iz ovog garantnog pisma primenjuje se isključivo austrijsko pravo. Primena bečkog UN-trgovinsko-pravnog sporazuma je isključena.

Beč, avgust 2018

 

TÜV ISO 14001 TÜV ISO 9001

Saglasno članu 33. uredbe REACH (EC br. 1907/2006), obvezni smo da istaknemo da se olovo kao materijal nalazi prema SVHC popisu i da svi ugrađeni mesingani delovi u našim proizvodima sadrže više od 0,1% (w / w) olova (CAS: 7439-92-1 / EINECS: 231-100-4). Budući da se olovo nalazi u leguri, ne očekuje se nikakav njegov uticaj, pa nisu potrebne niti dodatne informacije o upotrebi na siguran način.