Feel the Water

Tretman vode u sistemima grejanja, inteligentni dvostepeni paket.

Sistemi grejanja su poslednjih godina kompaktniji, a izmenjivači toplote, bojleri i kotlovi su danas manjih dimenzija i visokih performansi. Ovakvi sistemi su više osetljivi na smetnje.

Ako voda kojom se puni i dopunjuje sistem grejanja nije tretirana onda sistem grejanja prate korozija, kamenac, mulj i gasovi.

Odlučujući faktori za stepen u kom se pojavljuje taloženje kamenca su kvalitet vode za punjenje i dopunu sistema grejanja, temperature zidova izmenjivača toplote i uslovi rada. Glavna komponenta koja se nalazi kao talog na grejnim elementima grejača za vodu je kalcijum karbonat, koji je nastao iz tople vode. Tvrda voda sadrži kalcijum (i često magnezijum) bikarbonat i/ili slične soli. Kalcijum bikarbonat je rastvoran u vodi, međutim na temperaturama iznad 70 °C (158 °F) rastvorni bikarbonat se pretvara u slabo rastvorni karbonat, što dovodi do taloženja kamenca na mestima gde se voda greje. Isto tako lokalne tačke ključanja mogu da se jave kad se voda zagreva, te dolazi do koncentrovanja i taloženja soli iz vode. Ako temperatura raste onda raste i opasnost od pojave taloženja kamenca. Odlučujući faktor nije izlazna temperatura vode već temperatura zidova izmenjivača toplote.

Taloženje CaCO3 uvek rezultira iz reakcije:

formula

Tendencija za taloženje i stvaranje kamenca u zavisnosti od temperature

tabela

Nominalne vrednosti za punjenje i dopunu sistema grejanja vodom prema VDI 2035:

mala tabela

*)Za sisteme sa grejačima recirkulacione vode i električnim grejačima i kotlovima nominalne vrednosti za sumu alkalnih vrednosti 3,0 mol/m³ što odgovara 16.8 °d.

Nedovoljna razmena toplote, oštećenja na kotlovima, kvarovi na pumpama, buka na termostatskim ventilima su gorka posledica. U kotlovima taloženje kamenca na zidovima izmenjivača toplote u debljini od 1 mm će povećati za 10 % potrošnju energije za zagrevanje vode.

grafikon

U standardu VDI 2035 Deo I, date su preporuke za punjenje i kvalitet vode u istalacijama grejanja. VDI 2035 Deo II fokusira se na koroziju. Različiti materijali u instalacijama grejanja i soli u vodi dovode do korozije i oštećenja na izmenjivačima toplote i u instalacijama grejanja. HERZ Rešenje: Za optimalno punjenje instalacije vodom prema VDI 2035 Deo I VDI 2035 Deo II, HERZ nudi: I faza: Ketridž za operaciju punjenja instalacije (HERZ br. art. I 0322 10) grejanja gde je zahvaljujući odgovarajućoj mešavini jonoizmenjivačke smole i pH stabilizatora, voda u velikoj meri demineralizovana, i alkalizovana do pH vrednosti između 8.2 i 8.7 i njena tvrdoća je smanjena na manje od 0,5 °d. Kako su korozivni joni, kao što su hloridi i sulfati ukolnjeni, bolja zaštita od korozije je obezbeđena i bez pomoći hemijskih inhibitora(supstance koje usporavaju hemijsku reakciju).

cesma voda

pumpa

II faza: Jedinica za punjenje i dopunjavane sistema (HERZ br. art. I 0321 0x) grejanja sastoji se od uređaja za zaštitu od povratnog strujanja, reducira pritiska i ketridža za demineralizaciju kompletno sa vodomerom. Nakon punjenja sa ketridžom za demineralizaciju ova jedinica se može lako instalirati kako bi se obezbedila pravilna dopuna i zaštita sistema.

#

I 0321 01 DN15

I 0321 02 DN20

Maks. radna temperatura 60 °C

Maks. radni pritisak 6 bar

Struktura i funkcija

Patron (HERZ br.art.I 0322 00) je demineralizaciona jedinica za tretman vode prilikom punjenja sistema grejanja vodom prema VDI 2035. Zahvaljujući smeši izabranih jonoizmenjivačkih smola i pH stabilizatora voda se uglavnom deminalarizuje i alkalizuje do pH vrednosti između 8.2 i 8.7, a tvrdoća smanji na manje do 0,5 °d, sa provodljivošću manjom od 100 μS/cm.

kertridz

Kapacitet tretmana prvog punjenja ketridža je 5000 °d x litara vode. To znači da deljenjem 5000 sa tvrdoćom vode kojom punite instalaciju grejanja dobijate maksimalni kapacitet vode koja se može tretirati. Na primer, ukoliko je tvrdoća vode koju želite koristiti u sistemu grejanja 14 °d to znači da možete da dobijete 350 l desalinirane vode (5000/14 = 350l).

Jedinica za dopunjavanje sistema grejanja generiše samo demineralizovanu vodu bez pH stabilizatora.

Punjenje vode prema direktivi VDI 2035:

Direktiva VDI 2035 obezbeđuje granice za tvrdoću vode i pH vrednosti prilikom punjenja i dopune instalacije grejanja. Poštovanje ovih kriterijuma je od suštinske važnosti za bilo koje garancije. Ako voda koja se koristi za grejanje ne ispunjava propisane vrednosti onda i garancije rada sistema ne važe. Za oba danas instalateri sisitema grejanja nose novu odgovornost.