Feel the Water
 • HERZ Armaturen kotlovi na drvnu biomasu

  HERZ proizvodi kotlove isključivo na drvnu biomasu. Fabrika se specijalizovala za proizvodnju ove vrste kotlova sredinom 80-tih godina prošlog veka.
 • Primer postrojenja i presek kotla BioMatic

  Primer postrojenja i presek kotla BioMatic (220-500kW) na sečku/pelet
 • Gorionik/ložište kotla BioMatic

  Kotlovi su sa višestepenom distribucijom vazduha u vidu primarnog i sekundarnog vazduha. Primenom sagorevanja sa višestepenom distribucijom vazduha redukuju se polutanti iz procesa sagorevanja i azotni oksidi.
 • Izgled izmenjivača toplote kod BioMatic kotla

  Transportni sistemi se razlikuju po kapacitetu, tehničkom rešenju, od projekta do projekta. Zahtevi kotlarnica i skladišta, objekata su različiti a samim tim i rešenja za transport.
 • Drvna biomasa

  Energija na bazi drveta počela je naglo da se koristi u poslednjoj dekadi kao ekološki prihvatljiv izvor energije zbog sposobnosti da doprinese smanjenju emitovanja gasova koji doprinose stvaranju efekata staklene bašte.
 • Drvena sečka

  Sečka je energent koji se dobija usitnjavanjem drveta na sitne komade tako da može biti korišćena u automatskim kotlovima za grejanje individualnih kuća, stambenih objekata, javnih ustanova itd.
 • Drveni pelet

  Pelet je homogenizovana forma goriva proizvedena od celog stabla ili drvnog ostatka koji nastaje u procesu pilanske prerade drveta kao i od ostatka iz drugih oblika prerade drveta njihovim sitnjenjem do nivoa drvnog brašna.
 • Drveni briketi

  Drveni briketi mogu takođe da se koriste u automatizovanim sistemima za grejanje na drvnu biomasu. Opet mora da se vodi računa o kvalitetu i sadržaju briketa.
 • Tržište drveta u Evropi i Srbiji

  Po proizvodnji peleta lider u Evropi je Švedska. Od zemalja u okruženju najvažnije su Austrija, Italija i Nemačka. Razvoj proizvodnje i tržišta peleta u Evropskoj uniji posebno se stimuliše odgovarajućom politikom od strane evropske komisije.
 • Razvoj cena pojedinih energenata u Austriji

  Analizom je dokazano da je za rad toplane koja greje grad od 10.000 stanovnika, ukoliko se kao energent koristi gas ili mazut, potrebno angažovati 9 radnika
 • Šumski fond Republike Srbije

  Od ukupne površine šuma i šumskog zemljišta u državnom i društvenom vlasništvu se nalazi 50,91%, a u privatnom 49,09%.
 • Subvencije i stimulacija

  Vlade mnogih država u Evropskoj uniji raznim merama stimulišu potrošače na prelazak sa fosilnih na bioobnovljiva goriva kakvo je drvo.
 • Korisni radovi, literatura, organizacije, institucije, stručnjaci

  Na ovoj stranici su svi korisni radovi, literature, organizacije, institucije i stručnjaci